575d4cf35a75be7f4a473f4cb5f11013 0 min

575d4cf35a75be7f4a473f4cb5f11013 1

b3809ae8f861e319df974181706c07a6 0

Aktualizacja nr1
Szanowni Państwo, 
przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023
 
Terminy rekrutacji - link do zarządzenia: https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/88477
 
Obowiązujące kryteria przyjęć:
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:
• dzieci urodzone w latach 2016 – 2019 (3-6 latki),
• dzieci, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 36 i 38 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.
Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
Kryteria ustawowe (art. 131 ustawy Prawo oświatowe):
• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.
 
Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:
• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
Kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów - https://bip.gliwice.eu//rada-miasta/uchwaly/12452
Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - rozdział 6.
Zgodnie z ww. ustawą, za rekrutację odpowiedzialni są dyrektorzy przedszkoli i szkół.
 
Szczegółowe informacje nt. rekrutacji zostaną opublikowane w krótce.
 
Z wyrazami szacunku 
wicedyrektor W. Kowalska 
 
 

rekrutacja 2021 2022 1


PROCEDURA REKRUTACJI 2021/2022

 Dyrekcja ZSP5
Komisja Rekrutacyjna

Szanowni Państwo.

W związku z podaniem do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  Przedszkola Miejskiego nr 5,   (oraz kandydatów  zakwalifikowanych  do innej jednostki  dla której jednostka była przedszkolem pierwszego wyboru)  na stronie internetowej PM 5 podajemy:

Podstawę prawną:

Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( DZ. U. 2020 poz.530).

Szanowni Państwo od dnia 16.04.2020r. godz. 9.00 do 24.04.2020r. do godz. 15.00 zapraszamy do potwierdzania  przez rodzica/opiekuna prawnego w postaci pisemnego oświadczenia  woli przyjęcia kandydata do PM 5. Oświadczenia,  prosimy  pobrać ze strony przedszkola,  wypełnić i przesłać  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Nie potwierdzenie w  w/w  terminie woli przyjęcia kandydata, będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do naszej placówki.

Szanowni Państwo.  Proszę  na etapie potwierdzania woli nie kierować  pytań do pracowników  Urzędu Miejskiego / Wydział Edukacji. W związku z RODO i obecną sytuacją dane  dot. rekrutacji są dostępne tylko w  PM 5.

W razie wątpliwości  pytania  proszę kierować  pod  nr   tel. 32 237-99-50 / sekretariat ZSP 5/,  osoba będąca w posiadaniu danych skontaktuje się z Państwem.

Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych. Termin podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie podany po 24.04.2020r.

Po podaniu do publicznej wiadomości informacji o kandydatach przyjętych do przedszkola otrzymacie Państwo informację  o wolnych miejscach w przedszkolu.

Dyrekcja ZSP5/PM5

 Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola - pdf

 

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach