Zebrania dla rodziców dzieci przyjętych na nowy rok szkolny 2023

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYJĘTE W REKRUTCJI na nowy rok szkolny 2023/24

do Przedszkola Miejskiego nr 5 w ZSP 5

Szanowni Państwo spotkanie dla rodziców dzieci przyjętych na nowy rok szkolny odbędzie się z podziałem na dwie grupy :

  • pierwsza grupa w dniu 17.08.2023r. (tj. czwartek godz. 17:00 ) zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci 3,4 letnich /przychodzą rodzice/ opiekunowie prawni dzieci, których nazwiska rozpoczynają się na literę od A do O .
  • druga grupa w dniu 18.08.2023r. (tj. piątek godz. 17:00) zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci 3,4 letnich /przychodzą rodzice/ opiekunowie prawni dzieci, których nazwiska rozpoczynają się na literę od P do Z / oraz wszyscy rodzice/ opiekunowie prawni dzieci 5 i 6 letnich.

W związku z wypełnieniem niezbędnych dokumentów b. prosimy o zaopatrzenie się w: narzędzie do pisania, PESEL dziecka, nr konta bankowego oraz dane osób, które będą upoważnione przez Państwo do odbioru dziecka z przedszkola ( imię, nazwisko, pokrewieństwo).

Szanowni Państwo w spotkaniach w /w dniach nie uczestniczą dzieci.

Miejsce spotkania:

Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Kozielska 73 - sala gimnastyczna w seg. „A”.

xsxs

PROSIMY O DOSTARCZENIE POTWIERDZENIA WOLI
WYŁĄCZNIE DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA,
UL. KOZIELSKA 73 BUDYNEK/SEGMENT A!

Potwierdzenie woli - dokument

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.
Terminy rekrutacji - https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/92918


W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:
dzieci urodzone w latach 2017 – 2020 (3-6 latki),dzieci, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 36 i 38 ustawy Prawo oświatowe.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).

 W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Kryteria ustawowe (art. 131 ustawy Prawo oświatowe):
wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Kryteria lokalne (określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów - https://bip.gliwice.eu//rada-miasta/uchwaly/12452)
Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - rozdział 6.
Przypominamy, że zgodnie z ww. ustawą, za rekrutacje odpowiedzialni są dyrektorzy przedszkoli i szkół.
Szczegółowe informacje nt. rekrutacji (w tym adres elektronicznego generatora wniosków) zostaną opublikowane już wkrótce.

   
© Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach