Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu zsp5gliwice.pl/sp1

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr5 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsp5gliwice.pl/sp1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zsp5gliwice.pl/sp1

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-11

Termin przeglądu i aktualizacji: 2023-03-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań.
  • dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zsp5gliwice.pl/sp1/ prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Rafał Kempa, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322379415. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsp5gliwice.pl/sp1 lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsp5gliwice.pl/sp1 chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5  w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5  w Gliwicach w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5  w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Budynek przy ulicy Kozielskiej 39 w Gliwicach

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla petentów dostępne jest  3 wejścia:

Od podwórka szkoły po stronie lewej –jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, prowadzi po rampie, drzwi otwierane ręcznie; na elewacji w pobliżu wejścia zamontowany dzwonek w przypadku blokady drzwi;

Drugie, od podwórka szkoły od frontu  (wejście na podwórko od strony ulicy Kozielskiej – jest usytuowane na poziomie umożliwiającym swobodny wjazd wózków . Osoba na wózku, może swobodnie wjechać do budynku szkolnego i skorzystać z windy znajdującej się po prawej stroni od wejścia głównego.

Żeby wjechać windą powinna poinformować pracowników portierni, która znajduje się przy wejściu głównym lub zadzwonić do sekretariatu szkoły telefon 322379415.

Trzecie, od strony parkingu – jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, prowadzi po rampie, drzwi otwierane ręcznie;

Informacja główna (sekretariat) znajduje się na I piętrze budynku, jest dostępna bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter, za wyjątkiem części, w której znajduje się sala gimnastyczna. W budynku jest jedna winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym parterze. Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

1. Zastosowano pochylnię dla wózków od strony podwórka, prowadzącą do wejścia do szkoły.

2. W windach zastosowano oznaczenia w alfabecie brajla.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (oznaczenia sal i pomieszczeń, pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym od strony podwórka).

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcike pracownika portierni, znajdującej się przy wejściu głównym od podwórka szkoły, tel.322379415, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na podwórku szkoły, przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Dostępność architektoniczna Budynek przy ulicy Kozielskiej 73 w Gliwicach.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla petentów dostępne są 2 wejścia:

Od podwórka przedszkola po stronie lewej – nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, do budynku prowadzą schody, drzwi otwierane ręcznie; na elewacji w pobliżu wejścia zamontowany dzwonek w przypadku blokady drzwi;

Drugie,

Informacja główna: informacji udziela pracownik przedszkola otwierający drzwi. Gabinet wicedyrektora znajduje się  na pierwszym piętrze, a intendenta na parterze po prawej stornie odejścia głównego.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze budynku. W budynku nie ma windy,  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na: parterze. Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

1. Zastosowano pochylnię dla wózków od strony hali sportowej. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (poszczególne sale zostały zaopatrzone w tabliczki, pracownik przedszkola każdorazowo otwierający drzwi).

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika przedszkola, tel.322379415,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na podwórku przedszkola, przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 Zespół Szkolno Przedszkolny Nr5w Gliwicach będzie dążył do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w budynku przy ulicy Kozielskiej 39 i Kozielskiej 73