Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsp5gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-15.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Kempa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 237-99-50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Udogodnienia zastosowane na stronie internetowej

Całość strony oparta jest na stylach CSS.

Zmiana rozmiaru i kroju czcionki

Inwersja kolorów

Zmiana koloru wysokiego kontrastu

Strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe. 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo 
Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, budynek przy ulicy Kozielskiej 39,

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli.

Dla osób wchodzących dostępne jest 1 główne wejście:

 1. od ulicy Kozielskiej (główne) – na parterze drzwi umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku,
 2. od osiedla, od ul. Kozielskiej i drogi głównej wjazdowej do placówki- budynek posiada podjazd dla wózków (2 podjazdy – jeden na halę sportową i parter szkoły, drugi na poziom ‘’0’’ ),
 3. szkoła również posiada schodołaz.

Informacja główna (portiernia) znajduje się przy wejściu głównym , jest dostępna bez barier architektonicznych.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. W budynku jest winda osobowa oraz na hali sportowej platforma dla niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym z pięter i hali sportowej. Wykonano wyróżnienia biegów schodowych z parteru na poziom ‘’0’’.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 3. Zastosowano pochylnie dla wózków.
 4. W budynku nie zastosowano informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy,
 5. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 6. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem hali sportowej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 

Przedszkole Miejskie nr 5 w Gliwicach, budynek przy ulicy Kozielskiej 73

 1. Dostępność wejścia do budynku.

Dla osób wchodzących dostępne są dwa wejścia: od ul. Kozielskiej od parkingu. Jedno wejście główne posiada podjazd (seg. B), natomiast 2 -ie wejście (seg. A) nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest wyłącznie w seg. B i tylko na korytarz na poziomie parteru.

W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 2. Od strony wejścia głównego w seg. B zastosowano pochylnię dla wózków.
 3. Brak wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice