Rekrutacja do klas i szkół ponadpodstawowych 2019/2020

  1. Rekrutacja wspomagana elektronicznie: https://slaskie.edu.com.pl
  2. Przycisk niebieski – szkoły ponadpodstawowe !!!
  3. Na stronie internetowej: Od 13.05.2019r. - Oferta, informacje dotyczące rekrutacji, terminy, statystyki i założenie konta (przygotowanie wniosku – oprócz kandydata wniosek podpisują rodzice/prawni opiekunowie) Uwaga: kandydat z wnioskiem zgłasza się do szkoły pierwszego wyboru – tam też dokonuje ewentualnych zmian już zatwierdzonych. Dostęp do oferty praktycznie całego województwa śląskiego - informacja o szkołach (w tym realizowanych programach i projektach) i oddziałach do których prowadzona jest rekrutacja (w tym języki, przedmioty rozszerzone itp.) Oferta edukacyjna i zasady rekrutacji powinny znajdować się na stronie internetowej każdej szkoły prowadzącej rekrutacje.
  4. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów określa Decyzja ŚKO (kolejne zmiany) – w tym terminy przeprowadzania prób sprawności fizycznej, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych i sprawdzianu predyspozycji językowych. Wykazy olimpiad przedmiotowych. http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/
  5. Rozporządzenie MEN z 14.03.2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (m in. przeliczanie ocen na punkty) – absolwenci gimnazjum
  6. Rozporządzenie MEN z 16.03.2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek - absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej
  7. Kandydat może wybierać oddziały w max 3 szkołach (im więcej oddziałów tym większa szansa na rekrutację w pierwszym terminie). Rekrutacja od 13.05.2019r. do 25.07.2019r.
  8. Technika i branżowa szkoła I st: badania lekarskie – skierowanie na badanie wydane przez szkołę do której kandydat się stara (szkoły kierują do wybranych lekarzy specjalistów medycyny pracy) + kierunki „samochodowe” badanie dla kandydatów na kierowców - informacja w szkołach
  9. Branżowe szkoły I st – młodociani pracownicy: zajęcia praktyczne na podstawie umowy o pracę u pracodawcy (w tym w rzemiośle). Kandydaci poniżej 15 roku życia muszą uzyskać opinię z PPP.
  10. Rekrutacja uzupełniająca : od 25.07.2019r do 30.08.2019r – informacja o wolnych miejscach na stronie: https://slaskie.edu.com.pl
   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice