NUDZI – MISIE Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży

 

Kubuś Puchatek, niedźwiedź Wojtek, miś Paddington i inne znane, lubiane misie to nasi przyjaciele od dziecka. Kochamy je za poczucie bezpieczeństwa czy niezapomniane przygody. To bez wątpienia nasze najsympatyczniejsze zabawki i przytulanki oraz niezastąpione postacie z bajek i baśni, które od wielu lat dzielą nasze radości, smutki i tajemnice – wydawałoby się, że misie towarzyszą nam od zawsze.

Tytuł podany w formie żartobliwej gry słownej ma sprawić, że uczestnicy mogą podejść do tematu nie tylko w sposób tradycyjny, ale również w mniej konwencjonalny i oderwany od prawdziwego wizerunku znanych nam przyjaciół. Prace będą oceniane pod względem doboru środków wyrazu plastycznego, oryginalność i sposobu interpretacji tematu oraz walorów estetycznych.

TECHNIKA I FORMAT PRAC

Technika prac jest dowolna. Na konkurs można zgłaszać prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki  wykonywane w dowolnych technikach malarskich i rysunkowych: pastel, tusze, akwarela, tempera, gwasz, olej, batik, collage, techniki własne.

Format prac płaskich nie może przekraczać  50 X 70 cm.

Prace przestrzenne z zakresu rzeźby i płaskorzeźby (glina, masa solna i papierowa). Formy z recyklingu, kolorowych papierów, tkanin .… Prace przestrzenne minimalna szerokość i  wysokość  20 cm.

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznikdo odbioru p. Kędziera) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).
Prace należy opisać na odwrocie: imię, nazwisko, pesel  i wiek autora.

Prace muszą być wykonywane indywiduallnie i samodzielnie.
Z jednej placówki można zgłosić na konkurs do 10 prac.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 3.02.2020r.

„WARSZAWA MOJA STOLICA” XXXIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

 

1.Cele konkursu
-zainteresowanie stolicą Polski, jej historią, architekturą, zabytkami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

2. Organizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie

3.Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, parki, mosty, teatry, wesołe miasteczko, pomniki, kościoły itp.

4.Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego.
Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel.
Nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo.

5.Technika i format
• malarstwo na papierze, rysunek, collage-format A2/420mm x 594mm/ lub A3/297mm x 420mm
• malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina-format dowolny ale nie większy niż 500mm x 700mm
Prosimy by nie oprawiać prac w passe-partout

6.Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie:
imię i nazwisko uczestnika; wiek uczestnika
imię i nazwisko nauczyciela
adres i telefon placówki, e-mail placówki,
przyklejona zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica/tekst oświadczeniado odebrania p. Kędziera/

8.Termin składania prac upływa 31 stycznia 2020 r.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

9.Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony do 31 marca na stronie internetowej Pałacu Młodzieży - www.pm.waw.pl

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr. 101 z 2002r.,poz.926 z póóź. zm./

IV Międzynarodowy Konkurs Językowo-Plastyczny „MY TOWN”

Konkurs jest prowadzony dwuetapowo, pierwszy etap konkursu na szczeblu szkolnym, najlepsze prace przechodzą do etapu międzynarodowego.

Zasady uczestnictwa

  1. Uczniowie wykonują pracę w języku angielskim - album pt. „My town”.

 

  1. Tematem pracy jest prezentacja swojego miasta w formie pisemnej i graficznej.

 

  1. Praca ma format A4 i zawiera minimum 6 stron.

 

  1. Szata graficzna pracy ma postać dowolnej techniki malarskiej (gwasz, akryl, akwarela, pastel suchy i olejny, ołówek, tusz, itp.) wykluczając kolaż i inne techniki wycinankowe, takie jak naklejanie czy wydzieranki.

 

  1. Prace zbiorowego autorstwa, zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę

 

  1. Szkoła biorąca udział w konkursie może przesłać maksymalnie dwie prace w każdej kategorii wiekowej

 

 1. Prace należy dostarczać 21.01.2020 r..

 

Karta rowerowa - pdf

   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice