Uwaga!

"Egzamin teoretyczny na kartę rowerową odbędzie się 7 i 14 (poprawkowy) maja 2019 roku."

KARTKA BOŻONARODZENIOWA lub WIELKANOCNA pt. „Kartka od strażaków”

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadier Leszek Suski ogłasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2019 rok. Jednym z tych konkursów jest indywidualny konkurs plastyczny na projekt kartki.

KARTKA BOŻONARODZENIOWA lub WIELKANOCNA pt. „Kartka od strażaków”. Jesteś uczniem klas 1-6, lubisz rysować, szkicować, masz zdolności plastyczne? – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. Stwórz kartkę okolicznościową, którą chciałbyś dostać od strażaka. Jakie elementy na niej powinny się znaleźć, postawisz na klasykę i minimalizm, czy bogactwo szczegółów?

Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Zgłoszenia pracy na konkurs dokonuje nauczyciel. Prace mogą być wysyłane zbiorczo.

Technika wykonania pracy: płaska plastyczna  - collage, grafika, rysunek, malarstwo
Format pracy A5

UWAGA - praca konkursowa nie może zawierać elementów sypkich, ruchomych, 3d, spożywczych, roślin, elementów odstających od powierzchni kartki itp.

Prace na konkurs można zgłaszać do 20 kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

IV  OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI  PLASTYCZNEJ

„KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM
- KWIATY KWITNĄCE NA DRZEWACH”


Przyjmowane będą prace płaskie i przestrzenne – różne techniki– prosimy nie używać
materiałów nietrwałych i sypkich.
Prace płaskie można  wykonać  w formatach A4-A3. Nie należy ich składać, oprawiać  ani
rolować!
Praca przestrzenna powinna mieć wymiary nie większe niż 40cm x 40cm,
Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Dodatkową techniką jest fotografia -każdy autor  może złożyć w konkursie od dwóch
fotografii  w formacie min. 21 – 30 cm,  które stanowią komplet o tematyce konkursowej
oraz zapis cyfrowy na CD.

Na odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych
uczestników - Imię, nazwisko i wiek uczestnika, nazwa naukowa i łacińska kwiatu, adres
zamieszkania lub placówki na terenie, której praca została wykonana oraz danymi opiekuna
artystycznego.

termin - do 20 lutego 2019 r.


III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
*Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora.
*Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie,
w Internecie, oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych organizatora oraz
gminy i starostwa w Polkowicach.
*Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych
formach.                           
*Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu  lub w przypadku osób niepełnoletnich
przez ich prawnych opiekunów  dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.)
*Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
*Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości
wręczenia nagród.
*Nagrody nieodebrane podczas finału Konkursu można odebrać do 30 sierpnia 2019 r. lub
zostaną przesłane na koszt zwycięzcy  (za  jego zgodą - jest możliwość wystawienia faktury-
20 zł).
IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI
ORGANIZATORA:
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Organizator powoła jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu,
zakwalifikowaniu prac na wystawę oraz przyznaniu nagród.
3.  W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość
wykonania, wyraz artystyczny, oryginalność, stopień trudności wykonania.
4.  Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach wiekowych:* 4-6 lat,* 7 -  9, *10 – 12,
*13 - 16,* 17 – 19, *20 +, *placówki o kształceniu specjalnym.
5. ( Informacja o szkole lub klasie integracyjnej nie będzie kwalifikowała pracy do oceny
w grupie specjalnej – np. informacja  o  niepełnosprawności uczestnika – pomoc w pracy
komisji).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu  2019 r.
Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Wiejskiego Ośrodka
Kultury w Sobinie do końca kwietnia.
W przypadku wielu prac, do przesyłki należy dołączyć  listę zbiorczą autorów  prac opatrzoną
pieczęcią placówki. Bez listy zbiorczej prace nie będą podlegały ocenie jury.
Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się
w maju 2019 roku.

Organizator:

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “ Magiczne Okienko” 2018

Temat konkursu: “Zwierzęta całego świata”

Tematem tegorocznego konkursu są zwierzęta żyjące na całym świecie, zachwycające nas swym pięknem - kolorami, kształtami i gracją ruchów. . Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na problem ochrony zwierząt, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz propagowanie różnych technik malarskich i graficznych jako wypowiedzi plastycznej. Wystawa pokonkursowa będzie możliwością wymiany doświadczeń oraz poznania nowych technik.

Warunki uczestnictwa: 1.Uczestniczyć w konkursie mogą dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace (format A3) . Prace mogą by wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej (nie będą oceniane grafiki komputerowe oraz prace wyklejane ziarnami, kulkami bibułowymi i liśćmi) 

Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone czytelnym opisem. Wzór metryczki pracy podany jest w załączniku regulaminu konkursu.

Prace należy przekazać do 15.11.2018 p. p.H. Kędziery. Zostaną one ocenione przez profesjonalne jury. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w Galerii MOK w Radlinie w dniu 13.12.2018, o godz 15.00 Wyniki konkursu oraz inne informacje opublikowane będą na stronie internetowej 29.11.2018: www.mok.radlin.p

Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji w celach popularyzatorskich. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w organizacji konkursu.

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “ Magiczne Okienko” 2018

Temat konkursu: “Zwierzęta całego świata”

Tematem tegorocznego konkursu są zwierzęta żyjące na całym świecie, zachwycające nas swym pięknem - kolorami, kształtami i gracją ruchów. . Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na problem ochrony zwierząt, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz propagowanie różnych technik malarskich i graficznych jako wypowiedzi plastycznej. Wystawa pokonkursowa będzie możliwością wymiany doświadczeń oraz poznania nowych technik.

Warunki uczestnictwa: 1.Uczestniczyć w konkursie mogą dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace (format A3) . Prace mogą by wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej (nie będą oceniane grafiki komputerowe oraz prace wyklejane ziarnami, kulkami bibułowymi i liśćmi) 

Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone czytelnym opisem. Wzór metryczki pracy podany jest w załączniku regulaminu konkursu.

Prace należy przekazać do 15.11.2018 p. p.H. Kędziery. Zostaną one ocenione przez profesjonalne jury. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w Galerii MOK w Radlinie w dniu 13.12.2018, o godz 15.00 Wyniki konkursu oraz inne informacje opublikowane będą na stronie internetowej 29.11.2018: www.mok.radlin.p

Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji w celach popularyzatorskich. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w organizacji konkursu.

   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice