Cele innowacji:

Celem ogólnym innowacji jest poprawa wzajemnych relacji uczniów zdrowych i uczniów z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

 • Zrozumienie specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością poprzez próbę doświadczenia jej za pomocą różnych zmysłów,
 • Obalenie mitów dotyczących osób z niepełnosprawnością,
 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób z niepełnosprawnością,
 • Zapoznanie uczniów z problemami z jakimi muszą się zmagać osoby z niepełnosprawnością,
 • Budowanie szacunku wobec osób z niepełnosprawnością,
 • Poznanie zasad pomocnych w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością,
 • Zapoznanie uczniów z alternatywnymi sposobami komunikacji,
 • Uświadomienie uczniów w zakresie sposobów pomocy osobom z niepełnosprawnością,
 • Doskonalenie umiejętności opowiadania o swoich przeżyciach,
 • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

Adresaci innowacji:          uczniowie klas szóstych i siódmych.

Czas trwania innowacji:   od początku marca 2019r. do końca maja 2019r.

 

 

Działania prowadzone w ramach innowacji:

 • Pogadanka na lekcjach wychowania fizycznego na temat ,,Czym jest niepełnosprawność’’,
 • Zajęcia praktyczne: przeprowadzenie przykładowych gier zespołowych wykorzystywanych w sporcie osób z niepełnosprawnością (siatkówka w pozycji siedzącej, goalball- piłka dźwiękowa dla osób niedowidzących); toru przeszkód, podczas którego uczniowie będą mieć unieruchomioną jedną kończynę górną,
 • Bieg klasowy na powitanie wiosny (startują uczniowie zdrowi razem z uczniami z niepełnosprawnościami).

Zasady ewaluacji:

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele na zakończenie innowacji wypełnią ankietę dotyczącą zaobserwowanych postaw uczniów wobec kolegów i koleżanek z niepełnosprawnością. Zostaną także przeprowadzone indywidualne rozmowy z uczniami z niepełnosprawnością, którzy wypowiedzą się na temat relacji z ich zdrowymi koleżankami i kolegami. Uczniowie na zakończenie cyklu lekcji dostaną do wypełnienia ankietę, w której określą, czy podjęte działania zmieniły ich świadomość w zakresie potrzeb i problemów z jakimi stykają się uczniowie z niepełnosprawnością.

Autorzy innowacji:

Agnieszka Nowakowska- mgr rehabilitacji ruchowej, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne.

Roma Słaboń-                   mgr wychowania fizycznego

Wojciech Szwarczyński-   mgr wychowania fizycznego

 

 

   
© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Gliwice